Heb je vragen en/of opmerkingen?
Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

#SamenVoorElkaar

Uitnodiging Extra ALV / 30 MEI

Geacht lid,

In de afgelopen periode is er een tweespalt ontstaan binnen het bestuur van SVC2000. Aangezien dit zorgt voor een onwerkbare situatie in het bestuur is er op 1 mei 2023 een gesprek geweest om te kijken of een verzoening mogelijk was. De uitkomst van dit gesprek heeft er in geresulteerd dat bestuursleden hebben uitgesproken dat ze niet samen in een bestuur willen zitten. Het bestuur zal voltallig aftreden en er zal een nieuw bestuur gevormd moeten worden.

Een bestuur dient te bestaan uit minimaal 3 personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kunnen er 4 tot 8 overige bestuursleden gekozen worden. Elke kandidaat dient meerderjarig te zijn. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. Aanmelding kan met bijgevoegd formulier via secretaris@svc-2000.nl tot en met zondag 28 mei 2023

De algemene ledenvergadering van SVC 2000 wordt gehouden op dinsdag 30 mei 2023 om 21.00 uur in het clubhuis op sportpark de Wijher.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening;
  2. Mededelingen / eventueel ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering;
  3. Bestuursverkiezing;Aftredend: Chaib Ramdani, Peter Schroots, Miranda Janssen, Bert Duda, Rogier Masolijn, Guillaime Janssen, Fatih Özeren
  4. Rondvraag
  5. Sluiting


Alle leden van SVC2000 – senioren-, veteranen- en jeugdleden (vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger) – zijn welkom.

Mocht iemand verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit tijdig aan de secretaris mede te delen (per e-mail: secretaris@svc-2000.nl).

Namens het bestuur van SVC2000,

Peter Schroots
Secretaris SVC2000